Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 27 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm. Đại hội đã đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Tham dự đại hội có các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông đại diện cho 57,5 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,53% vốn Điều lệ Công ty.


Ông Nguyễn Quang Thắng Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội

          Năm 2014, với những khó khăn và thách thức của nền kinh tế, nhưng với định hướng đúng đắn và quyết tâm cao của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, cùng sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể Người lao động trong Công ty, Công ty đã hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà ĐHCĐ năm 2014 giao. Cụ thể: Sản lượng điện sản xuất đạt 391,5 triệu kWh, bằng 105,8% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt 334,2 tỷ đồng bằng 137,7% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 138,4 tỷ đồng; cổ tức năm 2014 cho cổ đông là 20%.


Ông Lê Đức Tuấn - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính

Tại đại hội, các cổ đông đã sôi nổi thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2015: Sản lượng điện sản xuất 370 triệu kWh; tổng doanh thu 241,50 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 95,529 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 76,096 tỷ đồng; cổ tức dự tính 10,8%; tại Đại hội cũng đã thông qua bầu bổ sung Ủy viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát...


Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó TGĐ báo cáo kết quả SXKD

Năm 2015 tiếp tục là năm có nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội đến với Công ty. Sự đoàn kết, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành, linh hoạt và nhạy bén trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, không ngừng mở rộng kinh doanh; chủ động vượt qua thách thức, phát huy tiềm lực tài chính và vị thế của một đơn vị có bề dày và kinh nghiệm trong vận hành, sửa chữa thiết bị nhà máy thuỷ điện chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả sản xuất và công tác dịch vụ kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch đã đề ra./.

  • 08/05/2015 08:16
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét