Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phát động thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018

Tổng Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phát động thi đua năm 2018, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) và các ngày lễ trọng đại của đất nước

Tại Hội nghị Người lao động năm 2018 của Công ty, ngày 2/2/2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã thông qua nội dung phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, NLĐ phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua năm 2018

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2018” với mục tiêu tổng quát “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, Tổng Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phát động người lao động trong toàn công ty, phát huy truyền thống “là cánh chim đầu đàn của nghành thủy điện Việt Nam”, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu như sau:

-       Sản lượng điện sản xuất: 395 triệu kWh.

-       Sản lượng điện thương phẩm: 389,7 triệu kWh.

-       Tổng doanh thu: 326 tỷ đồng.

-       Tổng chi phí: 161 tỷ đồng.

-       Lợi nhuận sau thuế: 131,7 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi các các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Tổng Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã chỉ thị các đơn vị trong công ty cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả, thực hiện tốt phương thức vận hành, có chiến lược chào giá hợp lý khi tham gia thị trường điện để tối đa hóa doanh thu từ sản xuất điện.

Hai là, thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ thiết bị. Tối ưu hóa chi phí, đánh giá từng công đoạn sản suất để đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí về nhân công, nguyên vật liệu, công nghệ, sửa chữa, dự phòng thiết bị. Áp dụng triệt để các biện pháp để đảm bảo an toàn sản xuất, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Ba là, tổ chức hệ thống quản lý điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, chương trình 5S, hệ thống KPIs. Thực hiện trả lương theo cấp bậc, vị trí và năng suất lao động của từng người lao động. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Cải cách thủ tục hành chính, giảm các khâu làm việc trung gian. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho NLĐ, để người lao động có trách nhiệm với công việc được giao.

Bốn là, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo theo mục tiêu và theo nhu cầu với các hình thức đa dạng, tập trung nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho các cán bộ quản lý, đào tạo chuyên sâu cho công nhân và kỹ thuật viên lành nghề, xây dựng chính sách ưu đãi, trọng dụng người tài và gắn thu nhập với hiệu quả công tác thực tế. Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có nhằm phát huy tối đa khả năng của từng người lao động. Tuyển dụng nhân sự có đủ sức khỏe, trình độ năng lực, nhiệt tình công việc để bổ sung nguồn nhân lực. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện của công ty và xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Năm là, thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống điều khiển, đo lường, bảo vệ, lựa chọn thiết bị, công nghệ hợp lý, hiện đại, tính an toàn, hiệu suất và tự động hóa cao.

Sáu là, Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ kỹ thuật. Thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, đảm bảo giữ uy tín với khách hàng. Có chiến lược và giải pháp phù hợp quảng bá thương hiệu để phát triển thêm nhiều khách hàng.

Bảy là, xây dựng văn hoá TBC mang bản sắc riêng trên cơ sở phát huy các giá trị truyền thống của ngành điện, tạo môi trường làm việc lành mạnh để người lao động thêm gắn bó với Công ty. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao sức khỏe và tinh thần cho người lao động. Thực hiện các chương trình từ thiện, hỗ trợ địa phương thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, ổn định việc làm để giữ vững ổn định mức thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động.

Tám là, Công đoàn và tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tham gia, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cùng với chuyên môn tham gia xây dựng các chế độ, chính sách có lợi cho người lao động trong công ty; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp làm tốt công tác an sinh, xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

Tổng Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã chỉ thị cho Thủ trưởng và Công đoàn các đơn vị phối hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty và đơn vị, cụ thể hóa các mục tiêu thi đua thành chương trình, biện pháp phù hợp, gắn các nội dung thi đua với xây dựng Văn hóa TBC, tổ chức đăng ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực; kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, quan tâm động viên đến người toàn thể người lao động. Thực hiện đăng tin trang WEB của công ty và phối hợp có hiệu quả với các cơ quan báo chí truyền thông để thông tin, tuyên truyền về những kết quả của các phong trào thi đua, giới thiệu những gương điển hình, người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trực tiếp lao động sản xuất tạo sức lan tỏa trong công ty và ra ngoài xã hội.

  • 07/02/2018 11:36
  • Nguyễn Thanh Hải

Các Tin khác