Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Ngày 19/01/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà (HPC THACBA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Văn Quyền –Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty chủ trì hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty

Trong năm 2017, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ công.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền –Bí thư Đảng ủy Công ty đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2017, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Sản lượng điện sản xuất năm 2017 của Công ty là 490.98 Triệu kWh, vượt 138% so với kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu về kỹ thuật đều đạt so với kế hoạch: Tỷ lệ điện tự dùng giảm 43% (Thực hiện 0,2%/Kế hoạch 0,35%); Tỷ lệ điện tổn thất giảm 17% (Thực hiện 0,95%/Kế hoạch 1,14%); Tổng tổn thất và tự dùng giảm 23% (Thực hiện 1,15%/Kế hoạch 1,49%).  doanh thu đạt trên 372,3 tỷ đồng vượt 129% kế hoạch, lợi nhuận đạt 166,4% tỷ đồng vượt 138% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt 137,89 tỷ đồng vượt 190% kế hoạch, cổ tức 18,7%. Đời sống, việc làm của người lao động được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững. Nhiều công trình, phần việc lớn phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động được triển khai thực hiện.

Đ/c Nguyễn Văn Quyền  - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trên, Đảng ủy công ty đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu, qua đó giúp cho cán bộ Đảng viên trong Công ty nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Công ty thường xuyên quan tâm chú trọng, phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ rệt, nhiều tấm gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần củng cố niềm tin, động viên NLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy Công ty đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh các cấp tổ chức đại hội thành công; duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Công tác phát triển đảng viên mới đã được Đảng bộ quan tâm với việc năm 2017 kết nạp 07 Đảng viên mới, làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng cho 3 đảng viên dự bị, cử 03 đảng viên dự bị tham dự lớp đảng viên mới. Theo kết quả đánh giá phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2017, toàn Đảng bộ có 4/4 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 64 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Năm 2017, tập thể Đảng uỷ Công ty cần tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, lãnh đạo Đảng bộ và toàn Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy cần chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên Công ty phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, công tác quân sự địa phương, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, triển khai học tập đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ giai cấp công nhân cho đội ngũ NLĐ trong Công ty; thực hiện tốt công tác phối hợp, xây dựng, tạo mọi điều kiện phát triển cho các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh trong Công ty, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng và toàn Công ty; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của UBKT Đảng ủy; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát sẽ được đề ra, tiến hành kiểm tra giám sát theo chương trình, đặc biệt kiểm tra việc thi hành điều lệ Đảng theo qui định.

Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị tổng kết

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiêp tỉnh Yên Bái, đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đạt được trong năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, các đồng chí nhấn mạnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, quản lý SXKD đảm bảo phương châm công khai, minh bạch, công bằng; tuân thủ các quy định của pháp luật, có mối quan hệ tốt với địa phương. Đặc biệt trong năm 2018, Công ty cần tập trung quyết liệt vào công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác môi trường, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho người lao động được làm việc trong điều kiện tốt hơn, an toàn hơn, để người lao động yên tâm gắn bó với công việc. 

Thay mặt Đảng ủy công ty, đồng chí Nguyễn Văn Quyền– Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiêp tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian đến tập thể Đảng ủy Công ty cũng sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, lãnh đạo Đảng bộ và toàn Công ty phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe một số bài tham luận về công tác xây dựng Đảng và giải pháp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật của các chi bộ. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Công ty đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành mục tiêu chính trị và SXKD trong năm 2017.

Đồng chí Đoàn Duy Hưng – UVBCH, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng KT-TTĐ trình bày tham luận tại hội nghị

Đồng chí Vũ Trọng Sang – UVBCH, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng HCNS trình bày tham luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVBCH, Bí thư chi bộ, Quản đốc PXVH trình bày tham luận tại hội nghị

Đồng chí Bùi Hoàng – UVBCH, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm DVKT trình bày tham luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, trao tặng giấy khen cho chi bộ Trung tâm DVKT đạt tiêu chuẩn “chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2017

Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, trao tặng giấy khen cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017

Cùng ngày, tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị, thông báo về các nội dung cơ bản mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học, tập quán triệt nghị quyết, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần học tập; và tin tưởng rằng với trí tuệ và sự nghiêm túc triển khai thực hiện, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, Đảng bộ công ty sẽ góp sức cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết TW 6 khóa XII.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng bộ công ty cổ phần thủy điện Thác Bàđược tổ chức tại Hội trường lớn của Công ty, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã trình bày nội dung 4 Nghị quyết ban hành ngày 25/10/2017 (số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; số 20-NQ/TW hình mới; số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới). Đồng chí đã nêu rõ 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành đề cập đến những vấn đề hệ trọng, ảnh hưởng rộng rãi đến mọi tầng lớp, mọi giới trong xã hội, vừa cơ bản, vừa cấp bách và có những tác động rất trực tiếp đến công ty. Nội dung trình bày của đồng chí súc tích, nhấn mạnh những chi tiết trong các nội dung của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, phân tích ý nghĩa nội hàm của các nghị quyết với những liên hệ thực tiễn sinh động khi triển khai thực hiện cụ thể các nghị quyết tại công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, báo cáo chi tiết những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, các đại biểu tham dự phấn khởi, tiếp thu hiệu quả. Kết quả học tập quán triệt các nghị quyết được thể hiện qua các bản thu hoạch nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân, liên hệ với hoạt động của đơn vị.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Đảng ủy tổng kết Hội nghị, chúc mừng năm mới 2018 sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các đại biểu và toàn thể cán bộ đảng viên.

  • 24/01/2018 01:58
  • Nguyễn Thanh Hải