Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà

Ngày 14/12/2018, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 4629/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà.

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2018 củ Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng;

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã rà soát, sửa đổi bổ sung Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà để đảm bảo vận hành an toàn công trình và phù hợp với quy định hiện hành trình Bộ Công thương xem xét, phê duyệt;

Sau khi thẩm định, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 4629/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà (Có Quy trình kèm theo).

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà xin thông báo để các cấp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân được biết.

Trân trọng./.

  • 17/01/2019 08:03
  • Vũ Quang