THÔNG BÁO MỜI THẦU

Cung cấp máy biến điện áp 110 kV

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp máy biến điện áp 110 kV – Nhà máy thủy điện Thác Bà

- Loại gói thầu:

            Xây lắp          Mua sắm hàng hóa        Tư vấn          Phi tư vấn           Hỗn hợp 

            - Giá gói thầu: 1.303.500.000 VNĐ.

            - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy biến điện áp 110 kV (số lượng 05 máy).

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: 165 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: SCL 2016.

3. Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0293.884.116, fax: 0293.884.167, email: huandv1979@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Mười năm triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: Mở thầu công khai bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 07/06/2016 10:43
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà