THÔNG BÁO MỜI THẦU

Mua sắm bộ thử nghiệm cao áp máy phát

- Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ.

- Tên gói thầu: Mua sắm bộ thử nghiệm cao áp máy phát.

- Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

- Nguồn vốn:  Sản xuất kinh doanh.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Hình thức dự thầu: Đấu thầu điện tử

- Thời gian nhận HSDT đến 14h00 ngày 11 tháng 7 năm 2017.

- Phát hành HSMT: Miễn phí.

- Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2017.

- Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Giá gói thầu: 1.573.000.000 VNĐ.

- Bảo đảm dự thầu: 23.000.000 VNĐ.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

  • 23/06/2017 08:01
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà