Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua xe ô tô 7 chỗ

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:
1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô 7 chỗ.
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Giá gói thầu: 1.354.000.000VNĐ
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô 7 chỗ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh.
3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hang cạnh tranh trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 26 tháng 9 năm 2018 đến trước 14 giờ
00, ngày 08 tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác
Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại:
0216.3884.116, fax: 0216.3884.167, email:  hungnh2581@gmail.com .
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng)
9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000VNĐ
10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 08 tháng 10 năm 2018.
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 08 tháng 10 năm 2018.

  • 19/09/2018 09:16
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà