Thông báo mời chào hàng

Cung cấp vật liệu và thi công sửa chữa Nhà điều hành sản xuất – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

 

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

- Gói thầu: Cung cấp vật liệu và thi công sửa chữa Nhà điều hành sản xuất – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

- Nguồn vốn:  Vốn Sửa chữa lớn năm 2015

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán HSYC: Từ 08 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2015 đến trước 14 giờ 30 phút,  ngày 12 tháng 6 năm 2015 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm bán HSYC và nhận HSĐX: Phòng KHVT - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà -Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 VNĐ (Một  triệu đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút,  ngày 12 tháng 6 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Hai mươi năm triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm. Thời hạn của Bảo đảm dự thầu: 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- Thời điểm mở HSĐX: Ngay sau thời điểm đóng thầu tại trụ sở Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 25/05/2015 07:23
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét