Thông báo mời chào hàng: Cung cấp thiết bị hệ thống máy chủ, mạng LAN

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị hệ thống máy chủ, mạng LAN

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 1.375.851.400VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: 04 bộ máy chủ, 09 cái Switch access, 01 bộ firewall, 02 bộ UPS, 09 bộ truy cập không dây và các vật tư, thiết bị khác.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ Bản yêu cầu báo giá: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000VNĐ.

10. Thời điểm đóng thầu, mở thầu: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2019.

  • 09/05/2019 10:34
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà