Thông báo mời thầu: Mua Cầu đo điện trở một chiều máy phát điện

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:
1. Tên gói thầu: Mua Cầu đo điện trở một chiều máy phát điện
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Giá gói thầu: 677.600.000 VNĐ
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 Cầu đo điện trở một chiều máy phát điện.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định.
3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
6.Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 17 tháng 4 năm 2019 đến
trước 8 giờ 00, ngày 7 tháng 5 năm 2019.
7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí
9. Thời gian có hiệu lực của E-HSĐX: 30 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 7 tháng 5 năm 2019.
11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 7 tháng 5 năm 2019.

  • 09/04/2019 04:30
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà