Thông báo mời thầu: Mua máy biến điện áp 10,5 kV.

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:
1. Tên gói thầu: Mua máy biến điện áp 10,5 kV.
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Giá gói thầu: 885.000.000 VNĐ
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy biến điện áp 10,5 kV.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00, ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến
trước 14 giờ 00, ngày 06 tháng 5 năm 2019.
7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí
9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
10. Đảm bảo dự thầu: 13.000.000 VNĐ.
11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 06 tháng 5 năm 2019.
12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 06 tháng 5 năm 2019.

  • 09/04/2019 04:27
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà