Thông báo mời thầu: Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như
sau:
1. Tên gói thầu: Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
- Loại gói thầu:
Xây lắp  Mua sắm hàng hóa Tư vấn  Phi tư vấn  Hỗn hợp 
- Giá gói thầu: 1.814.692.200 VNĐ.
- Nội dung chính của gói thầu: Thu thập số liệu, Khảo sát, đo đạc, tính toán và lập
báo cáo kiểm định đập, hồ chứa nước Công trình thủy điện Thác Bà.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Tên dự án: SXKD 2019.
3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 5 năm 2019 đến trước 14
giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác
Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại:
02163.884.116, fax: 02163.884.167, email: huandv1979@gmail.com .
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).
9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2019.
10. Thời điểm mở thầu: Mở thầu công khai bắt đầu 14 giờ 45 phút ngày 20 tháng 6 năm
2019
Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ
phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:
http://thacba.vn Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 22/05/2019 07:43
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà