Thông báo mời thầu gói thầu "Mua màn hình HMI và nâng cấp phần mềm điều tốc"

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua màn hình HMI và nâng cấp phần mềm điều tốc.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 1.597.360.000VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 04 màn hình HMI; lắp đặt 03 màn hành HMI và nâng cấp phần mềm, thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành đối với 03 hệ thống điều tốc tổ máy phát điện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 13 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0216.3884.116, fax: 0216.3884.167, email: hungnh2581@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 23.000.000VNĐ

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

  • 06/06/2018 08:59
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà