Thông báo mời thầu gói thầu: Mua máy bơm cứu hỏa

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy bơm cứu hỏa

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 240.000.000 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 máy bơm cứu hỏa

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSĐX: 30 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2018.

  • 18/06/2018 07:46
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét