Thông báo mời thầu gói thầu "Mua máy kiểm tra, thí nghiệm hàm lượng tạp chất trong dầu"

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy kiểm tra, thí nghiệm hàm lượng tạp chất trong dầu

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 605.000.000 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 máy kiểm tra, thí nghiệm hàm lượng tạp chất trong dầu

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 12 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000VNĐ

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2018.

  • 05/06/2018 11:18
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà