Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa đường nội bộ

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa đường nội bộ

- Loại gói thầu:

            Xây lắp    Mua sắm hàng hóa    Tư vấn     Phi tư vấn    Hỗn hợp

            - Giá gói thầu: 1.902.291.757 VNĐ.

            - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật liệu, thi công sửa chữa đường nội bộ (đoạn đường sau kho) của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: SXKD 2018.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2018 (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 02163.884.116, fax: 02163.884.167, email: huandv1979@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: Mở thầu công khai bắt đầu 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2018

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 30/05/2018 02:32
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà