Thông báo mời thầu gói thầu khảo sát, đo đạc, tính toán và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập công trình thủy điện Thác Bà

Khảo sát, đo đạc, tính toán và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập công trình thủy điện Thác Bà

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn quan trắc bồi lắng hồ chứa Thác Bà

- Loại gói thầu:

            Xây lắp          Mua sắm hàng hóa          Tư vấn       Phi tư vấn           Hỗn hợp

            - Giá gói thầu: 1.249.866.720 VNĐ.

            - Nội dung chính của gói thầu: Khảo sát, đo đạc, tính toán và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập công trình thủy điện Thác Bà.

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: SXKD 2018.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 01 năm 2018 (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0293.884.116, fax: 0293.884.167, email: huandv1979@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 01 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: Mở thầu công khai bắt đầu 14 giờ 45 phút ngày 25 tháng 01 năm 2018

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 26/12/2017 01:36
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà