Thông báo mời thầu mua sắm thiết bị siêu âm khuyết tật kim loại

- Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị siêu âm khuyết tật kim loại.

- Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

- Nguồn vốn:  Sản xuất kinh doanh.

- Hình thức đấu thầu: Chào hạng cạnh tranh.

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 110 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Hình thức dự thầu: Đấu thầu điện tử

- Thời gian nhận HSĐX đến 14h00 ngày 04 tháng 10 năm 2017.

- Phát hành HSMT: Miễn phí.

- Địa điểm nhận HSĐX: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2017.

- Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Giá gói thầu: 1.518.000.000 VNĐ.

- Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 VNĐ.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

  • 22/09/2017 02:19
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà