Thông báo về việc soát xét BCTC quí I/2009

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và công văn số 317/TTGDHN-ĐKGD ngày 24/3/2009 của Trung tâm GDCK HN v/v soát xét BCTC quí I/2009 của các Công ty niêm yết.

Theo qui định nêu trên BCTC quí I/2009 của Công ty phải do tổ chức kiểm toán được lựa chọn soát xét trước khi công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đến thời điểm ngày 20/4/2009 Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên (dự kiến ngày 28/4/2009 là ngày tổ chức Đại hội) nên chưa lựa chọn được Tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. Do vậy BCTC quí I/2009 của Công ty chưa được soát xét.

Công ty chúng tôi cam kết BCTC quí I/2009 được lập hoàn toàn phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/3/2009. Công ty cam kết sẽ thực hiện việc soát xét BCTC các quí cuối năm 2009 theo qui định.
       

  • 22/04/2009 12:00
  • Theo: Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét