Giải trình soát xét BCTC quý 2/2009

  • 24/08/2009

Căn cứ TT số 38/2007-TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Căn cứ CV số 317/TTGDHN-ĐKGD ngày 24/3/2009 của Trung tâm GDCK HN v/v soát xét BCTC quý 2/2009 của các Công ty niêm yết. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà xin giải trình nguyên...

Chi tiết...


Thông báo về việc soát xét BCTC quí I/2009

  • 22/04/2009

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và công văn số 317/TTGDHN-ĐKGD ngày 24/3/2009 của Trung tâm GDCK HN v/v soát xét BCTC quí I/2009 của các Công ty niêm yết.

Chi tiết...