THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu: Mua sắm megomet đa năng.

- Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ.

- Tên gói thầu: Mua sắm megomet đa năng.

- Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

- Nguồn vốn:  Sản xuất kinh doanh.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Hình thức dự thầu: Đấu thầu điện tử.

- Thời gian nhận Bản chào giá đến ngày:  14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2017.

- Phát hành BYCBG: Miễn phí.

- Địa điểm nhận Bàn chào giá: Website http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời điểm mở thầu công khai: 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Giá gói thầu: 143.990.000VNĐ.

  • 14/06/2017 09:36
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà