THÔNG BÁO MỜI THẦU

Cung cấp 01 máy cắt 110kV

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy cắt 110 kV

- Loại gói thầu:

            Xây lắp          Mua sắm hàng hóa          Tư vấn          Phi tư vấn           Hỗn hợp

            - Giá gói thầu: 945.938.592 VNĐ.

            - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 01 máy cắt 110kV

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: SXKD 2017.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 7 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 17     tháng   7   năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0293.884.116, fax: 0293.884.167, email: huandv1979@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 VNĐ (Mười hai triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 17  tháng  7  năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: Mở thầu công khai bắt đầu 14 giờ 45 phút ngày  17  tháng  7 năm 2017.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 29/06/2017 05:23
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà