Lĩnh vực hoạt động

  • Sản xuất, kinh doanh điện năng.
  • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp.
  • Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện.
  • Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
  • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện.
  • Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện.
  • Bồi dưỡng, đào tạo về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.
  • Kinh doanh dịch vụ du lịch.