Nghị quyết HĐQT về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

-          Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 30 tháng 01 năm 2019.

-          Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Ngày 01 tháng 3 năm 2019.

-          Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Xem tệp đính kèm

  • 20/12/2018 02:22
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà