Nghị quyết HĐQT về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1.  Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 18 tháng 02 năm 2020.
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Ngày 20 tháng 3 năm 2020.
3. Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Xem tệp đính kèm

  • 16/01/2020 04:20
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà