THÔNG BÁO

 • 30/03/2016

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


Thông báo chốt danh sách trả cổ tức

 • 06/05/2015

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014

Chi tiết...


Thông báo

 • 10/03/2015

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: - Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 - Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015

Chi tiết...Thông báo

 • 31/10/2014

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2014

Chi tiết...Thông báo

 • 11/04/2014

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Chi tiết...


Thông báo

 • 04/04/2014

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

Chi tiết...


THÔNG BÁO

 • 04/03/2014

Về ngày đăng kí cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014

Chi tiết...


Công bố thông tin

 • 28/10/2013

Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức PTGĐ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Chi tiết...
THÔNG BÁO

 • 15/05/2013

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


THÔNG BÁO

 • 10/04/2013

Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Chi tiết...THÔNG BÁO

 • 09/10/2012

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh

Chi tiết...


THÔNG BÁO

 • 20/09/2012

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Chi tiết...


THÔNG BÁO

 • 10/08/2012

Về việc: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Chi tiết...