THÔNG BÁO

  • 30/03/2016

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


Thông báo chốt danh sách trả cổ tức

  • 06/05/2015

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014

Chi tiết...


Thông báo

  • 27/04/2015

Kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Chi tiết...


Thông báo

  • 13/04/2015

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Chi tiết...
Thông báo

  • 10/03/2015

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: - Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 - Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015

Chi tiết...

Thông báo

  • 31/10/2014

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2014

Chi tiết...