TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2008

Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2008:

              1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2008.

               2. Dự kiến chương trình đại hội.

               3. Mẫu phiếu đăng ký dự họp ĐHCĐ.

               4. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ (Cá nhân).

               5. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ (Tổ chức).

               6. Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ.

               7.Tờ trình 319 ngày 01/04/2008 về phương án phân chia lợi nhuận.

               8. Tờ trình 317 ngày 01/04/2008 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2008.

               9. Văn bản số 370 ngày 08/04/2008 về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008.


2. Phieu DK du hop.doc
3. Uy quyen ca nhan.doc
4. Uy quyen to chuc.doc
5.To trinh PA phan chia LN 2007 gui DHCD.doc

  • 09/04/2008 12:00
  • Theo: Administrator
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét