Thông báo

  • 27/04/2015

Kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Chi tiết...


Thông báo

  • 13/04/2015

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Chi tiết...Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  • 26/07/2010

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2010 (tổ chức ngày 20 tháng 7 năm 2010) như sau:

Chi tiết...


TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2008

  • 09/04/2008

Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2008:

Chi tiết...