THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu: Kết nối hệ thống kích từ, điều tốc của các tổ máy phát điện và hệ thống rơ le đường dây 110kV đến DCS

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Kết nối hệ thống kích từ, điều tốc của các tổ máy phát điện và hệ thống rơ le đường dây 110kV đến DCS.

- Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn;

- Giá gói thầu: 838.420.000VNĐ;

- Nội dung chính của gói thầu: Kết nối hệ thống kích từ, điều tốc các tổ máy phát điện và hệ thống rơ le đường dây 110kV đến DCS;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống Đo lường, Điều khiển, Bảo vệ - Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6.Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 01 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 13 tháng 01 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, địa chỉ: TT Thác Bà – Yên Bình – Yên Bái.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ

9. Thời gian có hiệu lực của HSMT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 13 tháng 01 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 14  giờ 30, ngày 13 tháng 01 năm 2020.

  • 28/12/2019 10:46
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà