Thông báo mời gói thầu: Cung cấp thiết bị tạo điện áp cao tần số thấp

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị tạo điện áp cao tần số thấp

 - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

 - Giá gói thầu: 900.000.000 VND.

 - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị tạo điện áp cao tần số thấp.

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT:

- Thời gian phát hành HSMT gói Cung cấp thiết bị tạo điện áp cao tần số thấp: ngày 28 tháng 6 năm 2024 đến trước 15 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2024.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10.  Thời điểm đóng thầu:

  - Thời điểm đóng thầu HSMT gói Cung cấp thiết bị tạo điện áp cao tần số thấp: 15 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2024.

11. Thời điểm mở thầu:

 - Thời điểm đóng thầu HSMT gói Cung cấp thiết bị tạo điện áp cao tần số thấp: 15 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2024.

  • 28/06/2024 09:04