Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2010 (tổ chức ngày 20 tháng 7 năm 2010) như sau:


  • 26/07/2010 12:00
  • Theo: Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét