Thông báo chốt danh sách trả cổ tức

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Tên giao dịch: TBHPC

Trụ sở chính: Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại:   029.3884 116                  Fax: 029.3884 167

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Mã chứng khoán: TBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)                 

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22 tháng 5 năm 2015

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 20%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 2000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 18 tháng 6 năm 2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/6/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungnh2581@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

  • 06/05/2015 12:00
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét