THÔNG BÁO

Về ngày đăng kí cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Tên giao dịch: TBHPC

Trụ sở chính: Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293884116

Fax: 0293884167

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Mã chứng khoán: TBC

Mã ISIN: VN000000TBC8

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)                          
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 3 năm 2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Sangvt.thacbapp@gmail.com

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 18 tháng 4 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Nội dung họp:

1.     Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

2.     Báo cáo kết quả hoạt động của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3.     Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

4.     Thông qua báo cáo tài chính năm 2013;

5.     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

6.     Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;

7.     Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

8.     Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;

9.     Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc điều hành cho năm tài chính năm 2014;

10.   Phê chuẩn cho phép các cổ đông lớn của Công ty được phép mua cổ phiếu không cần thực hiện chào mua công khai.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

  • 04/03/2014 12:00
  • Công ty CP thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét