Thông báo mời thầu: Mua màn hình HMI hệ thống kích từ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua màn hình HMI hệ thống kích từ.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 594.000.000 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp màn hình HMI hệ thống kích từ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ 35, ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 60 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 8.910.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

  • 19/03/2020 04:58