Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2008

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin thông báo đến các cổ đông ngày đăng kí cuối cùng: 31/3/2008 cho chứng khoán:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin thông báo đến các cổ đông ngày đăng kí cuối cùng: 31/3/2008 cho chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

- Mã chứng khoán: TBC.

- Loại chứng khoán:

+ (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do.

+ (2) Cổ phiếu chuyển nhượng tự do có điều kiện.

- Mệnh giá: 10.000VNĐ (Mười nghìn đồng).

- Lý do và mục đích sử dụng: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

- Thời gian thực hiện: 25/4/2008.

- Tỷ lệ phân bổ quyền:

* Loại CK (1): 01 CP-01 quyền.

* Loại CK (2): 01 CP-01 quyền.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 quyền/01 phiếu biểu quyết.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà – Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

  • 17/03/2008 12:00
  • Theo: CTCP thuỷ điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét