THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h 00 đến 11h 30 ngày 15 tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2016 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc uỷ quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00 ngày 14 tháng 4 năm 2016.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

 1. Xem xét thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021);
 2. Xem xét thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 3. Xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 4. Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 5. Xem xét thông qua Báo cáo thu nhập Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
 6. Xem xét thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT, BKS năm 2016;
 7. Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 8. Xem xét thông qua kế hoạch SXKD năm 2016;
 9. Xem xét sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015;
 10.  Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021);
 11.  Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

V. Ứng cử và đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

          HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016÷2021) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đề nghị Cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014, tại Khoản 2 điều 24 và Khoản 2 điều 32 Điều lệ Công ty tham gia ứng cử và đề cử nhân sự vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016÷2021). Danh sách ứng viên và Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) gửi về Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà trước ngày 08/4/2016.

VI. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ:  http://www.thacba.vn từ ngày 31/3/2016.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029 3884116                 Fax: 029 3884167

Người liên hệ: ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, Mobile: 0986312986

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà năm 2016./.