Kết quả tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2011

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin được công bố kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011,bao gồm:
1. Toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Thủy điện Thác Bà (ngày 08 tháng 8 năm 2011).
2. Toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Thủy điện Thác Bà ( Ngày 08 tháng 8 năm 2011).
(Tệp đính kèm)

  • 11/08/2011 04:31
  • CTy CP thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét