Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
- Tên giao dịch: TBHPC.
- Trụ sở chính: Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0293.884 116 – Fax: 0293. 884 167.
Xin thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau:
Ngày đăng kí cuối cùng: ngày 06 tháng 9 năm 2010 cho chứng khoán:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
- Mã chứng khoán: TBC
- Loại chứng khoán:
+ (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do.
+ (2) Cổ phiếu chuyển nhượng tự do có điều kiện.
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Lý do và mục đích sử dụng: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2009.
- Thời gian thực hiện: ngày 30 tháng 9 năm 2010.
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
+ Loại CK (1): 01 CP - 01 quyền.
+ Loại CK (2): 01 CP - 01 quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 09% (01 quyền/ 900 đồng).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào các ngày làm việc kể từ ngày 30/9/2010 (Lưu ý: cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình giấy CMND, giấy CN ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức).

  • 17/08/2010 12:00
  • Theo: Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét