Thông báo mời thầu gói thầu: Mua bơm chìm

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua bơm chìm.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 396.000.000 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp bơm chìm.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ 59, ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến trước 15 giờ 30, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 5.940.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

12. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

  • 19/03/2020 05:02