Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 30 tháng 8 năm 2022 Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

     Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 08/8/2022 của Đảng ủy Công ty cổ phần thủy điệnThác Bà về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ngày 30/8/2022 Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tiến hành Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành trung ương khóa XIII tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cho cấp ủy, các chi bộ đảng, các đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, các tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

                                  Ảnh:Các đảng viên về dự Hội nghị

     Hội nghị vui mừng đón tiếp đồng chí Cao Xuân Chiểu – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái về dự và trực tiếp truyền đạt, quán triệt quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành trung ương khóa XIII.

  Ảnh: Đồng chí Cao Xuân Chiểu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực tiếp truyền đạt, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết

     Hội nghị đã được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối truyền đạt và quán triệt toàn bộ các nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bao gồm các nội dung chuyên đề chính như:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

     Cũng trong Hội nghị này đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã phổ biến quán triệt ngững nội dung cơ bản của các quy định như Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng viên, đảng viên vi phạm; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 28/02/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ.

     Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng bộ, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể người lao động trong Công ty, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược của Công ty đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của Đảng “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

  • 31/08/2022 05:51
  • Phùng Đình Ái