THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà trân trọng thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h30” đến 12h00” ngày 08 tháng 8 năm 2011.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (Danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 3 năm 2011).

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

3. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2010;

4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;

5. Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011;

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;

7. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2011;

8. Phê duyệt chiến lược SXKD giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến 2020 của CTCP Thủy điện Thác Bà;

9. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016.

10. Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Đăng kí hoặc uỷ quyền dự họp:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) và gửi về Văn phòng công ty trước 14h00 ngày 07 tháng 8 năm 2011 theo đường Bưu điện, Fax hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - Fax: 0293 884 167.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ nộp lại bản chính Giấy đăng kí dự họp, Giấy uỷ quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình CMND và nhận thẻ biểu quyết trước khi dự họp.

V. Tài liệu gửi kèm:

- (1) Chương trình cuộc họp; (2) Giấy đăng kí dự họp; (3) Mẫu giấy uỷ quyền; (4) Các tài liệu khác....

- Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ:  http://www.thacba.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Nguyễn Hoài Linh – P.Chánh văn phòng công ty: - Mobile: 0912 599 572.

Trân trọng!
Tài liệu kèm theo:
1. TB hop_2011.doc
2. Phieu DK du hop_2011.doc
3. Uy quyen ca nhan_2011.doc
4. Uy quyen to chuc_2011.doc

5. Chuong trinh DHCD_2011.doc
6. TTr DHDCD ke hoach 2011 cua HDQT.doc
7. TTr DHDCD Phe duyet chien luoc_final.doc
7.1. Chien luoc SXKD_TBC.doc
8. bctc sau kt 2010.pdf
9. To trinh phan phoi LN nam 2010.doc
10. To trinh phan phoi LN nam 2010 (1).XLS
11. Bao cao HĐQT- nhiem ky 2006-2011.doc
12. Bao cao HĐQT - ĐHĐCĐ thuong nien 2011.doc
13. BC BKS_2011.doc
14. TTr lua chon kiem toan BCTC 2011.doc

  • 21/07/2011 08:01
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét