THÔNG BÁO

Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Ngày 12 tháng 3 năm 2013 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã có Thông báo số 328/TB-TĐTB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, theo đó Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã ra nghị quyết số 515/NQ-TĐTB-HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội, Công ty sẽ có thông báo sau.

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà xin được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và Nhà đầu tư./.

Trân trọng!

  • 10/04/2013 03:44
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét