THÔNG BÁO (Về ngày đăng kí cuối cùng)

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

- Tên giao dịch: TBHPC

- Trụ sở chính: Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 029.3884116 – Fax: 029.3884167

- Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng kí cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

- Mã chứng khoán: TBC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng:   25   tháng 3 năm 2013

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file vào địa chỉ email: Sang vt.thacbapp@gmail.com

1. Lý do và mục đích sử dụng:

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2. Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: ngày   26   tháng 4 năm 2013.

- Địa điểm thực hiện:  Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2013;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua bản điều lệ mới của Công ty;

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013;

+ Phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT, bổ nhiệm TGĐ

+ Bãi miễn, bầu bổ sung thành viên BKS.

+ Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

  • 06/03/2013 04:26
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét