Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Mua máy biến dòng điện 10,5 kV

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu

Gói thầu: Mua máy biến dòng điện 10,5 kV

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy biến dòng điện 10,5 kV.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 2.376.000.000 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy biến dòng điện 10,5 kV.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 10 giờ 33, ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến trước 09 giờ 00, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 35.640.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

12. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

  • 26/03/2020 04:29