Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020.

         Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai. Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020 như sau:

I.       Mục đích, yêu cầu

1.       Mục đích

-        Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai để sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai;

-        Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của đơn vị;

-        Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai cho người lao động tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động trong phòng, chống thiên tai;

-        Cổ vũ tinh thần người lao động trong công tác phòng, chống thiên tai.

2.       Yêu cầu

-        Triển khai sâu, rộng trong Công ty, phù hợp với điều kiện tình hình tại đơn vị góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chủ động ứng phó, phòng ngừa thiên tai;

-        Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng đơn vị;

-        Huy động tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống thiên tai;

-        Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19; đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của cấp trên liên quan đến công tác phòng chống dịch.

II.      Chủ đề

1.       Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020

“Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”.

2.       Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5 đến 22/5/2020.

III.    Nội dung hoạt động chính

1.       Hoạt động tuyên truyền

1.1.    Nội dung

-        Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai;

-        Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

-        Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai.

1.2.    Hình thức

-        Tuyên truyền qua hội nghị và qua các cuộc họp tại đơn vị;

-        Băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT, ngày truyền thống PCTT (ngày 22/5).

1.3.    Khẩu hiệu

-        Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15 - 22/5/2020;

-        Chung sức phòng, chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại;

-        Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương trong phòng, chống thiên tai.

2.       Hoạt động kiểm tra

-        Tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các thiếu sót, nâng cao an toàn cho hệ thống các công trình, thiết bị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng;

-        Rà soát, kiểm tra thực hiện các nội dung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai.

  • 15/05/2020 08:25
  • Vũ Quang