THÔNG BÁO

Về ngày đăng kí cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

                                     - Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

- Tên giao dịch: TBHPC.

- Trụ sở chính: Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0293.884 116 – Fax: 0293. 884 167.

- Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng kí cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

- Mã chứng khoán: TBC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 3 năm 2012

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file vào địa chỉ email: Sang vt.thacbapp@gmail.com

1. Lý do và mục đích sử dụng:

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

2. Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: ngày 26 tháng 4 năm 2012.

- Địa điểm thực hiện:  Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2011;

+ Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

+ Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2011 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2012;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;

+ Phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

+ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012;

+ Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

  • 14/03/2012 03:53
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét