THÔNG BÁO

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin công bố thông tin các nội dung như sau:

1. Không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh đối với ông Khuất Minh Toản. Thời gian kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2012.

2. Bổ nhiệm ông Bùi Hoàng - Trưởng Phòng KHVT, giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Trung tâm dịch vụ kỹ thuật. Thời hạn 5 năm kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2012.

Kính đề nghị UBCK Nhà nước, Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến cổ đông của Công ty và nhà đầu tư./.

Trân trọng!

  • 12/07/2012 10:25
  • Công ty CPTĐ Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét