THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà trân trọng thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h00 đến 11h30 ngày 26 tháng 4 năm 2012.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (Danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 3 năm 2012).

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

3. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2011;

4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

5. Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2011 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2012;

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;

7. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

8. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012;

9. Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Đăng kí hoặc uỷ quyền dự họp:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) và gửi về Văn phòng công ty trước 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2012 theo đường Bưu điện, Fax hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - Fax: 0293 884 167.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ nộp lại bản chính Giấy đăng kí dự họp, Giấy uỷ quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình CMND và nhận thẻ biểu quyết trước khi dự họp.

V. Tài liệu gửi kèm:

- (1) Chương trình cuộc họp; (2) Giấy đăng kí dự họp; (3) Mẫu giấy uỷ quyền; (4) Các tài liệu khác ...

- Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ:  http://www.thacba.vn

Chi tiết xin liên hệ: Mr Vũ Trọng Sang – Thư ký công ty: Mobile: 0914 686 990.

Trân trọng!

  • 16/04/2012 02:40
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét