Thông báo mời gói thầu: Mua bộ thử cao thế xoay chiều 210kV

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua bộ thử cao thế xoay chiều 210kV.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 853.200.000 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua bộ thử cao thế xoay chiều 210kVAC.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: ngày 19 tháng 5 năm 2022 đến trước 10 giờ 30 ngày 31 tháng 5 năm 2022.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 12.000.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

  • 19/05/2022 02:17